Tag Archives: acid stearic dùng trong công nghiệp

Acid Stearic – dùng trong công nghiệp

Acid Stearic - dùng trong công nghiệp Acid Stearic - dùng trong công nghiệp

Mô tả ngoại quan: Acid Stearic có dạng hạt rắn không màu, mùi nhẹ, tan trong rượu, ete, Cloroform, Cacbon Disunfua, không tan trong nước, tỷ trọng riêng 0,8390 (80/4oC), nhiệt độ nóng chảy 69,6oC, nhiệt độ sôi 361,1oC, chỉ số khúc xạ 1,4299 (80oC), nhiệt độ chớp cháy 196oC, nhiệt độ tự bắt cháy 305oC, ...